Schuldgroei bij deflatie

Een tweede epistemologisch obstakel betreft een structurele denkfout die zich vertaald naar de aanname dat deflatie onhoudbaar wordt aangezien de schulden nominaal hetzelfde bedrag blijven. Dit zou betekenen dat – in verhouding tot het verlaagde loon – het aandeel van de schuldaflossing steeds groter wordt. Deze stelling zien we meermaals voorkomen en is – verrassend genoeg – heel eenvoudig te ontkrachten, de Financiële Relativiteitstheorie leent zich hier perfect toe.

Financiële Relativiteitstheorie

De Financiële Relativiteitstheorie kent deflatie als grondslag, meer in het bijzonder wiskundig precies afgestemd op het bedrag van de schulden. Zoals we weten komt er bij deflatie spontaan neutraal geld vrij in het economische circuit, net hierdoor wordt het mogelijk om alle schulden te herleiden tot nihil zonder verlies aan koopkracht of kapitaal. Hieronder deze dynamiek weerspiegelt in een vereenvoudigd model van de werkelijkheid, ontdaan van overtolligheden die het beeld zouden kunnen vertroebelen.

Het beeld spreekt voor zich, alle schulden zijn uit het wereldbeeld verdwenen en niemand heeft aan kapitaal moeten inboeten. Anders gezegd, deze oefening is niet vergelijkbaar met een traditionele kwijtschelding of herschikking van schulden. De manier waarop gedacht is in dit geval anders, dit in lijn met Einstein die stelde dat we onze problemen niet opgelost krijgen met dezelfde manier van denken waardoor ze veroorzaakt worden.

Kapitale denkfout

Dit betoog hoeven we niet langer te maken dan strikt noodzakelijk, belangrijker is de (h)erkenning van de – vrijwel letterlijk te nemen – kapitale denkfout. We nemen hierbij aan dat we wel degelijk over deflatie spreken en niet over tussenvormen van inflatie waarbij verwacht wordt dat de prijzen terug zullen stijgen na verloop van tijd, in dat geval zou ons debat eerder troebel worden en voorbijgaan aan wat we hier willen duiden. Bovenstaand schema geeft de correcte weergave bij deflatie, hieronder doen we hetzelfde met inbegrip van de foutieve stelling dat schulden nominaal groter zouden worden. Snel wordt duidelijk dat er een mismatch ontstaat als gevolg van deze structurele denkfout.

De mismatch wordt duidelijk bij de conversie in die zin dat de wiskundige fijnafstemming teniet gedaan wordt, bijgevolg kunnen niet alle schulden weggewerkt worden met het spontaan vrijgekomen geld. Dit kunnen we eenvoudiger voorstellen wanneer we een macro-perspectief aannemen zoals hieronder weerspiegeld wordt. Het bedrag van de spontane kapitaalsinjectie blijft dan wel gelijk maar volstaat niet aangezien de schulden niet conform werden aangepast.

Pervers effect

In eerste instantie mag deze denkfout misschien niet veel betekenen, dit wordt totaal anders wanneer we naar de neveneffecten gaan kijken. De overtuiging dat de schulden relatief groter worden bij deflatie is vaak voldoende om alles terzijde te leggen waardoor we het geambieerde doorbraakproces blokkeren, zelfs niet eens bewust van kunnen worden van wat het betekent. Anders gezegd, een beter begrip en/of nuchter oordeel wordt onmogelijk gemaakt door de manier waarop gedacht wordt, een gedachte die inkonsekwent is. Immers, bij inflatie stijgen zowel het loon als de schuld (verrekend in aflossingstabel), bij deflatie zou deze dynamiek plots niet meer gelden. De gevolgen zijn desastreus, in theorie zouden we overnacht alle schulden kunnen resetten en met een propere lei herstarten, dit alles wordt teniet gedaan door ons te verankeren aan het idee dat deflatie niet mogelijk is. We kunnen dan wel naar oplossingen zoeken en die ook vinden, ze worden in de kiem gesmoord door een structurele denkfout die een meerderheidsgedachte blijkt te zijn. En als iedereen het zegt dan zal het wel waar zijn, zo luidt het vaak. (lees meer)

Advertenties