Interpretatie

Het correct interpreteren van ‘nieuwe’ informatie is van cruciaal belang om niet in verwarring en tumult te verzanden, dit is eigen aan paradigmaverschuivingen. Veel vaker ontstaat er interferentie, dit wil zeggen dat twee denkkaders met elkaar verward worden en de communicatie stroef verloopt, zelfs uitmondend in ‘non-dialoog’ waar de betrokken partijen klakkeloos langs elkaar heen lijken te praten. Er vloeien dan veel woorden maar er is geen communicatie, op dat moment wordt het zoeken naar aansluiting om de spreekwoordelijke violen op elkaar af te stemmen. Pionier op het vlak van paradigmaverschuivingen is Thomas Kuhn.

Paradigmashift

Kuhn beschreef de ‘structuur van de wetenschappelijke revoluties‘ in een aantal termen die sindsdien wetenschapsfilosofische standaardtaal geworden zijn: In periodes van normale wetenschap lossen wetenschappers puzzels op. Dat doen ze binnen een paradigma. Maar na verloop van tijd komen ze anomalieën tegen, fenomenen die onverklaarbaar zijn. Als de stapel anomalieën te groot wordt, ontstaat een crisis. Die leidt tot een revolutie: een nieuw paradigma wordt de standaard. Je gaat dus door een paradigmaverschuiving waarbij tussen het oude en het nieuwe paradigma geen communicatie mogelijk is. Het is alsof twee verschillende werelden door een onoverbrugbare kloof gescheiden worden. Door deze onvergelijkbaarheid wordt het onmogelijk om op zuiver rationele gronden tussen de verschillende paradigma’s te kiezen. Kuhn benadrukte die paradigmabreuk om het idee van een cumulatieve wetenschapsgroei te ondermijnen.

Wereldbeelden

Als interludium is het alvast raadzaam om kennis te nemen van het bestaan van verschillende wereldbeelden, een interessante benchmark vinden we in het werk van Beck & Cowan. In hun ‘spiraaldynamiek’ onderscheiden ze acht verschillende niveaus van ontwikkeling, waarvan zes onderhoudsniveaus en twee zogeheten zijnsniveaus. Al deze niveaus zijn voor iedereen toegankelijk en geven meteen aan dat we als mensen kunnen groeien, net zoals we kunnen terugvallen naar de lagere niveaus van ontwikkeling. In praktijk lopen al deze niveaus door elkaar heen, toch kan een wereldbeeld met bijhorende aspiraties collectief dominant worden. Mensen die zich op een ander niveau bevinden – zowel hoger als lager – kunnen hierdoor als ‘afwijkend’ gezien worden. Een minderheid bevindt zich op de zijnsniveaus, dit geeft hen zicht op de innerlijke dynamiek van de volledige spiraal, zich uitend in een verhoogd inlevingsvermogen en een holistische manier van denken.

Perceptie

De perceptie is een belangrijk gegeven, de zijnsniveaus onderscheiden zich door het intuïtieve weten dat elk niveau gekoesterd moet worden om het volledige groeiproces gunstig te stemmen. Dit maakt deze individuen niet beter maar anders, iets dat vanuit de onderhoudsniveaus (vooralsnog) moeilijker te vatten is. Bij paradigmaverschuivingen gebeurt iets soortgelijks, vastgeroeste of gangbare systemen worden onder druk gezet waardoor hun toestand onhoudbaar wordt, het systeem kan dan volledig in elkaar storten of doorbreken naar een ander niveau met aangepaste modus operandi (denken en handelen). Op deze manier zijn de zijnsniveaus te zien als de voorlopers op de evolutie, in den beginne vaak onbegrepen en weggehoond. Anders gezegd, wat normaal is binnen de zijnsniveaus is a-normaal vanuit het denkkader dat object is van transformatie, om deze reden worden nieuwe elementen nogal vaak argwanend bekeken, zelfs totaal afgebroken zonder dat zich een degelijk begrip heeft kunnen vormen.

Openheid

In de psychologie worden deze turbulente interacties omschreven als cognitieve dissonantie, de verschillende werelbeelden resoneren niet waardoor ze niet zelden in conflict met elkaar komen. Cognitieve consonantie betekent dat er meer openheid en synchronisatie gevonden wordt, een bereidheid tot integratie van nieuwe elementen die tot dan toe vreemd en ongekend waren. Deze dynamiek is van toepassing op het Reverse Debt System, in eerste instantie misschien gepercipieerd als een ‘out of the box’ idee, in werkelijkheid beter te vertalen als een Aha-erlebnis aangezien een aantal economische basisbegrippen terug in herinnering worden gebracht (cfr inhibitie). Door deze re-integratie wordt het mogelijk een heel andere kijk op de realiteit te ontwikkelen, net zoals diverse problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen, quasi letterlijk. Met het Reverse Debt System wordt het immers mogelijk om ons te verlossen van een zware erfenis uit het verleden, dit in de vorm van een onoplosbare schuldenberg die als een balk in het mondiale oog prijkt.

Verlossing

Het Reverse Debt System biedt de potentie om ons van het verleden los te knippen, hierdoor wordt – als bij wonder – het toekomstbeeld heel wat rooskleuriger dan mainstream nog gedacht wordt. Merk hierbij op, het traditionele schuldensysteem kan nog steeds blijven bestaan maar het kan ons niet langer in de greep houden, dit zijn twee verschillende dingen. In zekere zin ‘dwingt’ het Reverse Debt System tot mondiale samenwerking, neutraal op zich maar succesloos zonder deze drastische mentaliteitswijziging, beiden gaan hand in hand. Op deze manier krijgt het Reverse Debt System iets van een mysterie, dit heeft vooral te maken met het non-lineaire kenmerk. Immers, mits radicale toepassing zouden we ‘morgen’ wakker worden in een wereld zonder schulden en dat alsof er nooit een probleem geweest is, dit heeft de magnitude van een Godsgeschenk. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, technisch gezien is er – mits toepassing – geen vuiltje aan de lucht..

Sleutel

Het Reverse Debt System komt als een bliksem bij heldere hemel, bijna ongeloofwaardig maar toch waar. Vriend en vijand worden erdoor verrast en dat brengt menigen in een lastig parket, het Reverse Debt System is daarom niet vijandig maar nodigt oprecht vriendelijk uit om de strijd te laten voor wat het is en aandacht te hebben voor wat vrijelijk aangeboden wordt. Ondanks de schijnbare magie is het Reverse Debt System toch wetenschappelijk te verklaren, de magie zit namelijk niet in het Reverse Debt System dan wel in het hedendaagse systeem. Kortom, wanneer we hiervoor wakker worden dan lijkt dat misschien op een wonder, het ware wonder is dat we het heel die tijd niet gezien hebben. Om al deze redenen lijkt het Reverse Debt System op een metaforische sleutel die de poort opent naar een nieuwe werkelijkheid, wat rest is co-creatieve samenwerking en het installeren van een waarachtig sociaal duurzame economie. Daarom, laat ons niet naar schuldigen zoeken maar samen de schulden oplossen opdat we verder kunnen bouwen aan onze toekomst. (lees meer)

Advertenties